Politika varovanja osebnih podatkov

V Mobi labu d.o.o. (v nadaljevanju Mobi lab) veliko pozornosti namenjamo skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki, zato z vašimi podatki ravnamo varno in zakonito. Varstvo osebnih podatkov posameznika še dodatno izboljšuje Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, ki prične veljati 25. 5. 2018.

Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov omogoča še boljši nadzor nad vašimi osebnimi podatki ter nad tem, kako in za kaj se vaši osebnih podatki uporabljajo in obdelujejo. Pri tem uredba opredeljuje pomen zagotavljanja informacij in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, kot so pravica do vpogleda v osebne podatke, pravica do popravka, izbrisa ali prenosa.

Skladno s tem smo sprejeli Politiko varovanja osebnih podatkov, ki velja od 25. 5. 2018 dalje za pogodbena razmerja sklenjena z Mobi labom.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Mobi lab d.o.o.
p.p. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: info@pay365.si

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od naštetih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, kot je to potrebno.

NAMEN OBDELAVE PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO ROK HRAMBE

sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja (sklenitev pogodbe, dobava storitev, plačila ter vodenje stikov s posameznikom prek različnih kanalov) ter obvestila o storitvi (najava direktne obremenitve bančnega računa, SMS opomini, spremembe splošnih pogojev in podobno)

 • veljavni zakoni na področju obligacij, davkov, izvršb in podobno
 • sklenjena pogodba Soglasje za direktno obremenitev SEPA in pristopnica k storitvi pay365

10 let po zaključku pogodbenega razmerja

obveščanje o ponudbi, novostih in akcijah

privolitev posameznika

do preklica privolitve

obdelava nakupa v spletni trgovini, obveščanje uporabnika v zvezi z nakupom, izdaja in knjiženje računa, knjigovodske evidence v skladu z veljavno zakonodajo

 • veljavna zakonodaja na področju obligacij, davkov, izvršb in podobno
 • soglasje uporabnika, ki ga uporabnik odda ob nakupu v spletni trgovini

10 let po opravljenjem spletnem nakupu

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

V Mobi labu nam osebne podatke posredujete stranke, ki se odločite za pristop k storitvi pay365 in sklenitev pogodbe z Mobi labom. Določene podatke kreiramo z namenom statistik, poročanja, analiz, ipd. Mobi labu uporabnikove osebne podatke lahko posreduje tretja oseba kot pooblaščeni izvajalec, ki ima z Mobi labom v ta namen sklenjeno pogodbo (pogodbeni partnerji za zbiranje osebnih podatkov, druga oseba, ki je uporabnik storitve pay365), ki ima na podlagi pogodbe pravico zgolj zbirati in posredovati osebne podatke Mobi labu, ne pa jih obdelovati ali hraniti. V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje uporabnika za posredovanje osebnih podatkov Mobi labu ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti. Poleg tega uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij).

Mobi lab lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov tudi sam pridobi podatke s strani tretjih oseb, ki so javno dostopni. V teh primerih Mobi lab pridobiva iste vrste podatkov, kot mu jih je, ali bi mu jih moral ob sklepanju pogodbenega razmerja že posredovati uporabnik in s tem potrdi verodostojnost prejetih podatkov.

Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v podjetju Mobi lab obdelujemo le v okviru in za namen izvajanja sklenjenih pogodb z uporabniki storitve pay365 in na podlagi in v obsegu privolitev posameznikov.

Na podlagi sklenjenih pogodb obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • podatke o plačniku

Identifikacijski in kontaktni podatki, ki so potrebni za sklenitev pogodbe in podatki o pisnih ali telefonskih stikih. Vir podatkov: plačnik, lastne evidence.

 • podatke o pogodbenem razmerju

Podatki o sklenitvi pogodbe, podatki o plačilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih. Vir podatkov: plačnik, lastne evidence, pristojni državni organi.

 • podatke o aplikacijah, ki jih uporablja pogodbeni partner

Z Mobi labom lahko sklenitelj pogodbe stopi v stik tudi prek spletnega portala, kjer ustvari svoj uporabniški profil. Ob prijavi in opravljanju drugih aktivnosti računalnik samodejno pošlje naslov IP na strežnik Mobi laba, do katerega dostopa. Tako zaznamo številko omrežja in podomrežja, v katerem se računalnik nahaja. Informacije o operacijskem sistemu in njegovi različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporablja pogodbenik hranimo, ker nam pomagajo zagotoviti, da se naše spletne strani in storitve pravilno prikazujejo na napravah pogodbenikov in tako lahko nenehno izboljšujemo naše storitve in jih prilagajamo tehničnim potrebam uporabnikov storitve pay365. Vir podatkov: lastne evidence.

Podatki ki jih uporabnik odda ob nakupu v spletni trgovini.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem (banke), ki so zavezani k strogemu varstvu vseh podatkov. Na podlagi veljavnih zakonov podatke izmenjujemo na zahtevo pristojnih državnih organov.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

ROKI HRAMBE

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

PRAVICE UPORABNIKOV GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki imajo na voljo naslednje pravice:

 • pravica dostopa do osebnih podatkov: od nas kot upravljavca lahko zahtevajo izpis ali vpogled v podatke, ki jih obdelujemo,
 • pravica do popravka: zahtevajo lahko popravek, če ugotovijo, da podatki, ki jih obdelujemo niso pravilni,
 • pravica do izbrisa ali omejitve obdelave: zahtevajo lahko izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni predpisani pogoji (na primer, če ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo),
 • pravica do ugovora: proti nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjajo. V primeru, da ne moremo dokazati legitimnih interesov za obdelavo bomo z obdelavo prenehali in podatke nemudoma izbrisali (vedno v primeru neposrednega trženja),
 • pravica do prenosljivosti: uveljavljajo lahko pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Mobi labu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Mobi lab posredujejo zahteve v pisni obliki na e-naslov info@pay365.si ali na poštni naslov Mobi lab d.o.o., p.p. 11, 1000 Ljubljana.
V pisni zahtevi se morajo ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Na zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu.

Kadarkoli ima uporabnik pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Mobi lab si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na spletni strani www.pay365.si.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki sta jo sklenila Mobi lab in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018 dalje.
6.8.2019 dopolnjeno s podatki povezanimi s spletno trgovino.

Mobi lab d.o.o.